Likestillingsprosjektet

HVA GJØR VI FOR LIKESTILLING

Utvikle kultursensitive metoder som fører til holdningsendring via tilpassede kommunikasjonsstrategier og informasjonsformidling om lover og regler,
rettigheter og plikter i Norge

Viktigheten av å formidle likestilling og visjonen bak.

Vi har som formål å heve fagkunnskap og kompetanse blant ildsjeler med minoritetsbakgrunn
som vil drive forebyggendearbeid i egne miljøer. Ikke minst bidra til holdningsendringer gjennom
en kollektiv refleksjon rundt kjønnsroller og de negative konsekvenser tradisjonelle og patriarkalsk
syn har overfor en vellykket integrering og deltakelse i det norske samfunnet.

Likestillingsprosjekt RKF 2022

Dette er et tiltak finansiert av BUFDIR.
Prosjektets hovedmålsetning er å fremme likestilling i innvandrermiljøer med ikke-vestlig bakgrunn gjennom kurs om likestilling for endringsagenter og bruk av minoritets media. Dette skal bidrar til å skape kunnskap, debatt og holdningsendring i innvandrermiljøer. På grunn av suksessen vi hadde med prosjektet i 2019 ,2020, og 2021 ønsket vi å gjennomføre prosjektet igjen i 2022. Tiltaket handler om å drive holdningsskapende og holdningsendrende dialogbasert arbeid i innvandrermiljøer som angår likestilling mellom kjønnene. Mange innvandrere som kommer fra ikke-vestlig land lever fortsatt med tradisjonelt syn på kvinner og mange tar fortsatt dette synet som en selvfølge. Det er også mange som ser på likestilling på feil måte – som en fornorsking prosjekt og ikke ser det hensiktsmessige aspektet av likestilling uansett hvor man bor i verden.

Stiftelsen RKF har en oppfatning om at innvandrere trenger mer kunnskap og bevisstgjøring i forhold til de positive aspektene ved likestilling både for å lykkes i samfunnet så vel som å ha et lykkelig og godt familieliv. Derfor skal tiltaket rettes mot innvandrermiljøer med ikke-vestlig bakgrunn. Og dialogseminar som er preget av åpen diskusjon, filmvisning, foredrag og gruppearbeid brukes som en metode i holdningsskapende arbeidet.

I 2022 har stiftelsen RKF gitt 3 dagers kompetansehevingskurs om likestilling til 23 personer med innvandrerbakgrunn. De som fullførte kurset har en plan om å holde holdningsskapende arbeid om likestilling i kommunene de befinner seg i. I september 2022 ble det avholdt tre-dagers seminar om likestilling fra ulike perspektiver. Seminaret var åpent for alle ansatte og frivillige i innvandrerorganisasjoner samt trossamfunn, og var ekstra relevant for dem med innvandrerbakgrunn som ønsker å være endringsagenter i minoritetsmiljøer eller samfunnet ellers. Det var til sammen 23 deltakere fra Larvik og Sandefjord som fullførte alle tre dager. Det ble invitert fagfolk og eksperter innenfor hvert område.

Første seminardag, den 4 september, hadde vi to dyktige kvinner på besøk.

Ilham Skah, en lektor med masterstudier i kjønnsstudier, holdt en dialog om likestilling fra et historisk perspektiv med fokus på kjønns likheter- og forskjeller. Det var spesielt mye engasjement da Ilhan delte sine personlige erfaringer i møte med kjønnsulikhetene fra hjemlandet hennes.

Etter pausen var det tema menneskerettigheter og politikk med fokus på likestilling som var på agendaen. Tayiba Haji Hassan, en masterstudent i menneskerettigheter og Amnesty International arbeider. Hun holdt en svært interaktiv workshop. Det ble spesielt mye diskusjon rundt hva som regnes som et menneskerettighetsbrudd, forskjellsbehandling i presentasjon på skolen jenter vs. gutter, og om likestilling virkelig kan oppnås.  

Andre seminardag var tema teologi og kultur. Da fikk vi besøk av Rahel Myklebust, en tannlege som eier egen tannlegeklinikk og som på søndager holder innslag i kirken hennes. Hun snakket om likestilling i Kristendommen fra et protestantisk perspektiv. Etter pausen holdt dataingeniøren Sofian Taha, som har studert islam og som underviser ungdom om Islam, et innslag om kvinners rettigheter i Islam.

Siste seminardag var tema negativ sosial kontroll og barneoppdragelse. Da fikk vi besøk av Munira Maria Makarow, en forfatter som nylig publiserte diktsamlingen “Skriv det ut”. Hun snakket også om negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner der hun delte personlig historier fra hennes voldelige ekteskap.

Dag 1, 4 september: Historisk perspektiv på likestilling i Norge i utviklingsland / Politisk og menneskerettighets perspektiv på likestilling. Hva sier internasjonale menneskerettighetserklæringer og konvensjoner om likestilling og kvinners rettigheter?

Dag 2, 11 september: Likestilling fra kulturelt og teologisk perspektiv. Her skal fokuset være på teologisk perspektivet knyttet til likestilling og relasjon mellom kjønnene. Teologiske eliter fra kristendom og islam mener at alle mennesker er like i Guds øyne.

Dag 3, 18 september: Effekten av likestilling på familieliv og barneoppdragelse. På denne dagen skal endringsagenter oppfordres til å reflektere over fordeler og ulemper knyttet til likestilling idealene for familielivet. Hvilken betydning har likestilling og rettferdig ansvarsfordeling for romantisk relasjon mellom ektepar/samboere.

I tillegg til de tre dagers kompetanseheving kursene har stiftelsen arrangert og gjennomført 8 dialogsamlinger med ulike innvandrergrupper i Oslo, Viken, Lillehammer, Ålesund og Drammen. Stiftelsen RKF har holdt dialog om likestilling både med ungdommer og voksne. Dialogene viser at tradisjonelle syn på kjønnsroller er noe mange bærer med seg. I dialogen med ungdommer uttrykte mange jenter at deres brødre får mye frihet til å overnatte hos venner, delta i fritidsaktiviteter og å være ut sammen med venner etter skoletid. Mange ungdommer mente at foreldrene er ikke undertrykkende men overbeskyttende mot jenter. Dette har vi tatt opp med foreldre under dialogsamlinger vi arrangerte bare for voksne og mange foreldre bekreftet at dialogen har skapt bevissthet hos dem hvordan de handler urettferdig ubevisst når det gjelder måten de møter gutter og jenter hjemme. Foreldre fikk mulighet også til å reflektere over deres ønske og ambisjon de har for sine døtre og flertallet ga uttrykk at sine døtre skal ta høyere utdanning og ha store posisjoner som politiker, bedriftsleder, direktør til store selskaper og offentlige tjenester som er i strid med den tradisjonelle kjønnsrollemønster man er vant i sin kultur. Dette fører til mer refleksjon og engasjement at likestilling bør starte hjemmefra for at dagen minoritetsjenter skal utvikle selvtillit og ikke bli påvirket av tradisjonelle syn som dytter dem til bestemte yrker og utdanning.

Stiftelsen RKF arrangerte dialogsamlinger i samarbeid med flere organisasjoner.

  1. Internasjonal Helse og sosialgruppe IHSG
  2. Helseforum for kvinner
  3. Den kongolesiske foreningen UBUMWE FAMILY
  4. ÅS opplæringssenter
  5. Folkeuniversitetet i Asker
  6. Inter African Committee
  7. Den Etiopiske Ortodokse Kirke i Norge
  8. Tawfiik Islamisk Senter i Oslo

Dialog aften om mental helse og likestilling – Lillehammer

I samarbeid med Fushion i Lillehammer holdt RKF en dialog aften for studenter i Universitetet i Innlandet. Tema var likestilling med fokus på mental helse, noe som de selv forespurte i forkant av dialog aften. Det var til sammen 32 studenter som deltok og det ble servert mat og drikke. Det var en del unge gutter som fortalte om deres opplevelse med at de blir fortalt du kan snakke om dine følelser, men så ble de mottatt negativt. Reaksjoner og samfunnet er ikke tilrettelagt for dem slik det er jenter. Det ble diskutert konkrete tiltak med kjønn kan gjøre for å få en bedre mental helse. Deltakerne ble delt i grupper og hadde en workshop med spørsmål om likestilling. Hva tenker du på når du hører ordet likestilling? Finnes det likestilling i Norge / der du er opprinnelig fra? etc.

Podcast episoder og videoinnspilling om likestilling og equity (rimelighet)

Gjest hos: Integrerings Podkasten    Dato: 27 oktober 2022

RKF spilte inn to episoder med Integreringsstemmen. Første episode handler om metodikken stiftelsen RKF bruker for å øke likestillingsarbeidet innad innvandrermiljøet. Programleder for norges første integrerings podkast, Ubah Aden, intervjuet RKF’s prosjektleder for likestilling om hva som mangler i likestillingsarbeidet i Norge i dag.

Andre episode ble spilt inn med ildsjeler, integreringsministeren og seksjonsleder for vold i nære relasjoner Astri Holm. Prosjektleder snakket om viktigheten av equity og likestilling i rekrutteringsprosessen når det gjelder norsk arbeidsmarked. Her var integreringsministeren enig og forteller at det er store mangler internt (strukturelle systemer som favoriserer etnisk nordmenn). Podkast episodene kan høres på Spotify. Første episode finner du her: https://open.spotify.com/episode/0vgdBoGxG2JabgCze24t2E?si=xTifh9ZGRY2s8Mt-X5l_MQ&nd=1

Gjest hos: Radio Latin-Amerika   Dato: 4 november

Innslag i radio om likestilling og equity. Postdok og UiO lektor Cecilia Salinas definerer equity begrepet som rimelighet og nødvendig forskjellsbehandling. Prosjektleder inviterte Cecilia Salinas på grunn av hennes arbeid og publiserte forskningsartikler innen tema. På grunn av et manglende språk for equity i Norge, definerte Cecilia og diskuterte med prosjektleder Farhia hvorfor equity er viktigere for videre arbeid i likestillings feltet.

Start video

kontakt oss

Send oss gjerne epost For eventuelle henvendelser eller spørsmål