Foreldre mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

et prosjekt som bidrar til mangfold og dialog

Prosjektet er utviklet av familieveileder og prosjektleder Netsanet Assefa, Stiftelsen RKF og finansiert av BUFDIR.

Prosjektet «Foreldre mot Rasisme, Diskriminering og hatefulle Ytringer» ble gjennomført på 14 skoler i Oslo og Lillestrøm i 2022. Interessen har likevel vært stort fra andre skoler, hvor vi måtte utsette gjennomføring av prosjektet i 2023. Vi håper at vi får midler til å fortsette med prosjektet, også i 2023.

Prosjektet har vært svært vellykket i forholdt til målet. Målet har vært å bevisstgjøre foreldrene i hvordan deres holdning hjemme i samspill med egne barn, påvirker barnas utvikling av negative/positive holdninger ut i samfunnet. Foreldre ble invitert til dialogkveld/temakveld hvor dette ble tematisert.

Vi har hatt lærerike temakvelder med engasjerte foreldrene med konstruktive dialog seg imellom. Mange foreldre delte egne tanker og meninger om tema, mens andre delte egne erfaringer i forhold til det å bli utsatt for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Mange foreldre stilte også spørsmål i forhold til hvordan de kan forebygge barnas utvikling av negative holdninger mot andre. Andre spurte også hvordan de kan snakke med egne barn om rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Tilbakemeldingene fra skolene som deltok, FAU og foreldrene har vært svært positive.

De viktigste tilbakemeldinger vi har fått fra foreldrene har vært blant annet
-tematikken ble ufarliggjort slik at det skapte rom for åpen dialog,
-fått ny kunnskap om tematikken,
-har blitt bevisstgjort rundt egen bevisste og ubevisste holdning,
-har lært om hvordan de kan snakke med egne barn om tematikken,
-og har fått verktøy i hvordan de kan håndtere slike negative holdninger hos egne barn.

Vi ønsker å referere til tilbakemeldingene fra en Rektor, og en bydels nærmiljøkoordinator etter endt prosjekt i 2022.

Rektor, Kjeller skole, Lillestrøm

 «Kjeller skole og FAU er opptatt av å arbeide mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Stiftelsen RKF bidro med å sette dagsorden for temaet for foresatte gjennom teori og eksempler fra virkeligheten. Det er et bidrag vi setter pris på i vårt daglige og videre arbeid for å utvikle barn og unges holdninger og verdier i et lokalsamfunn som inkluderer alle»

Bydel Grorud, nærmiljøkoordinator:

«Tusen takk for foreldrekveld sammen med deg på Grorud. Slik jeg tolket tilbakemeldingene så ønsker foreldrene seg mer av tema, så jeg håper vi kan få til mer av dette sammen. Tema opplever jeg som svært relevant, det handler om å gjøre foresatte i stand til å gi egne og andres barn gode forutsetninger for å lykkes i livet, øke toleranse for andre mennesker, samt skape et ufarlig rom for dialog der barn kan få svar på det de lurer på. Dette bidrar og med relasjoner og erfaringsutveksling blant foresatte noe som skaper trygghet og mer inkluderende nærmiljø. Det er fint for skolene at nærmiljøskolekoordinator tar ansvar for å samle foresatte i samarbeid med en organisasjon som gjenspeiler de samme dilemmaene som lærere møter i klasserommet. Det er de samme elevene og de samme barna vi skal stå sammen om å gi et godt liv.
Prosjektet er for oss nærmiljøskolekoordinatorer viktig supplement for å kunne gi kompetanse til foresatte i bydelen…»

Gjennom vårt prosjekt ønsker vi å bevisstgjøre foreldrene på deres viktige rolle i utforming av barns holdninger, verdiger, og normer, samt øke deres kunnskap om hvordan deres bevisste/ubevisste holdning mot andre påvirker barnet. På den måten ønsker vi å forebygge rasisme, diskriminering, og hatefulle ytringer som barn lærer fra egne foreldre eller nærmiljø. Som resultat, ser vi for oss foreldre som er beviste på sine holdninger og handlinger, samt foreldre som kan forebygge utvikling av rasisme og hatefulle ytringer.

I tillegg til dette ser vi får oss følgende konkrete resultat:

– Foreldrene får kunnskap om den sosiale og helsemessige konsekvensen av rasisme, diskriminerende, og hatefulle ytringer
– Foreldrene får konkrete verktøy i hvordan foreldre de kan snakke med egne barn om rasisme, diskriminering og hatefulle ytring
– Foreldrene får konkrete verktøy i hvordan de kan håndtere egne barns utvikling av negative holdninger mot andre, på grunn av etnisitet, religion og livssyn.
– Foreldrene får kunnskap om viktige rettigheter og tiltak på skolen for personer som blir utsatt for rasisme diskriminering og hatefull ytring.
– Vi ønsker i tillegg at prosjektet fortsetter å bli et viktig supplement for skolen arbeid mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer
– Og Viktig supplement for bydelens nærmiljøskolekoordinatorer for å kunne gi relevant kompetanse til foresatte i bydelen

Gjennom en slik prosjekt, der dialogarbeid er en del av, vil skape arena for foreldre der de deler erfaring og kunnskap om sin likhet og ulikhet med andre. Vi tror en slik tilnærming vil fremme antirasisme, mangfold og dialog.

kontakt oss

Send oss gjerne epost For eventuelle henvendelser eller spørsmål