Entertainment Education mot rasisme og diskriminering

et prosjekt som bidrar til mangfold og dialog

Entertainment Education mot rasisme er utviklet av Stiftelsen RKF og tiltaket er finansiert av BUFDIR.
I 2022 har stiftelsen RKF gjennomført prosjektet «Entertainment Education mot Rasisme» i Oslo, Asker, Kolbotn, og Stavanger.

I 2022 har stiftelsen RKF samarbeidet med flere organisasjoner for å arrangere Entertainnment Education seminars.

SAMARBEIDSPARTNERE VAR: 

– Organisasjonen Psykologer uten grense,
– Norsk Historisk museum i Oslo,
– Folkeuniversitet i Asker,
– Forandringshuset i
– Stavanger
KFUK-KFUM,
– Rottary Klubb i Asker,
– Rottary klubb i Kolbotn,

– Organisasjonen Foreldrelandsbyen,
– Atlas Kompetansesenter,
– Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP,
– Organisasjonen Åwsome
Events og Adopsjon i endring.

Tiltaket bruker underholdning som en metode til å ta opp vanskelige temaer som rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på en underholdende og kunstnerisk måte. Tiltaket mobiliserte mange dyktige innvandrere og Nordmenn som tar opp temaet om etnisitet, rasisme, etnosentrisme, fordommer og diskriminering ved å bruke film, musikk, dans, dikt, engasjerende fortellinger og gripende personlige erfaringer osv.

Tiltaket var vellykket, og tilbakemeldingen fra deltakere var overveldende positivt og mange uttrykte at de ønsker å delta på flere lignende arrangementer framover. Stiftelsen RKF fikk mange henvendelser fra ulike kommuner til å replisere arrangementet der artisten Adil Kahn og danseren Marvin Mellås og poeten Rachel Beraki hadde bidratt. Vi mener at de vellykkede arrangementer vi hadde i 2022 kan repliseres videre i Drammen, Bergen, Kristiansand og Trondheim i 2023. Rottary klubb i Råde har allerede avtalt med prosjektleder Leoul Mekonen til å holde et Entertainment Education innlegg i slutten av januar 2023. Vi har fått tilstrekkelig erfaring fra 2022 til å heve kvaliteten på arrangementet i 2023.

I november 2022 har vi hatt et stort arrangement ved Kulturhistorisk museum der 80 personer har deltatt på arrangementet. Rasisme og diskriminering tematiseres fra ulike perspektiver for eksempel ungdomskultur, skjønnhetsidealer, adopsjon, psykisk helse og en positiv etnisk og flerkulturell identitetsutvikling. Deltakere som jobber på skole, barnehagen og bokollektiv for enslige mindreårige asylsøkere ga oss en positiv tilbakemelding at arrangementet ga dem et nytt perspektiv hvordan de kan styrke en positiv etnisk og flerkulturell identitet hos barna og unge de jobber med.

Dette prosjektet kan ses direkte med to av tilskuddets eller BUFDIRs prioriteringsområder for 2022. Det vil si;

  1. Tiltak som legger til rette for kunnskap og kompetanse om rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn, blant annet gjennom møteplasser og andre aktiviteter.
  2. Tiltak som bidrar til å spre informasjon om hvilke rettigheter man har om man blir utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn.

Tiltaket hovedsakelig dreier seg om å legge til rette for møteplasser og dialog med ulike innvandrergrupper og nordmenn der formålet er å gi økt kunnskap og kompetanse om rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Tanken bak tiltaket er at gjennom dialog og entertainment education aktiviteter skal vi gi mulighet til innvandrere å dele sine erfaringer om rasisme og diskriminering på en kunstnerisk og underholdende måter.

Tunge temaer som rasisme og diskriminering ofte vekker angst, sinne, frustrasjon og avmakt hos de som deler sine erfaringer og de som hører på slike historier. Historier som skildrer rasisme og diskriminering er ubehagelig både til de som var utsatt for dem og nordmenn som hører slike erfaringer. Av den grunn vegrer mange seg å dele sine erfaringer til andre nordmenn. For å bekjempe rasisme og diskriminering er det viktig at både personer med minoritetsbakgrunn og nordmenn utveksler ideer, erfaringer og meninger i en trygg arena. Rasisme og diskriminering oppstår i alle samfunnsarenaer som i nabolaget, skole, barnehage, arbeidsplass, i kollektivtransport, fritids-arenaer og utesteder. De som ble utsatt for slike episoder ofte føler seg avmakt og skam og de ikke vil snakke om det. Særlig minoritetsungdommer som ble utsatt for enkelte negative erfaringer har en tendens med å generalisere at alle nordmenn er rasister og diskriminerende og det fører til at de tar avstand fra norske og de blir sårbare for marginalisering og utenforskap.

Rasisme og diskriminering kommer i ulike former bevisst og ubevisst. Rasisme og diskriminering oppstår ikke alltid på grunn av hat, forakt og ondskap. Uvitenhet om det fremmede, negativt fokus på media om andre kulturer og religioner, feilinformasjon og frykt som spres om innvandrere på sosiale medier kan føre til at nordmenn blir skeptiske og velger å distansere seg fra innvandrere. Rasisme og diskriminering er ikke alltid et produkt av ondskap. Det er ikke en medfødt egenskap. Det er en tillært atferd og den beste strategien for å bekjempe rasisme er å få folk til å reflektere over sine egne fordommer og forforståelse.

Rasistiske og diskriminerende holdninger kan avlæres og endres gjennom positivt budskap og positive erfaringer. Dette tiltaket handler om å bruke «Entertainment Education» «Underholdende Undervisning» som en metode til å skape dialog, kollektivrefleksjon og gjensidig forståelse mellom nordmenn og innvandrere. Alle mennesker har fordommer og antakelser om de andre; for eksempel innvandrere har fordommer og forforståelse om nordmenn på godt og vondt. Det er alltid en del generaliseringer og stereotypier enhver person leve med. Dersom man ikke får muligheter til dialog og refleksjoner, vil man ta sine egne fordommer som sannhet. Fordommer og stereotypier må utfordres med alternativ kunnskap, fakta, informasjon og nye samhandlinger. Entertainment Education som metode hjelper innvandrere til å dele sine erfaringer på en mer engasjerende måte slik at nordmenn ikke føler seg kritisert, provosert eller stigmatisert. Gjennom tiltaket arrangere stiftelsen RKF både fysiske og digitale samlinger som er åpne både for nordmenn og innvandrere. Innvandrere fra ulike land deler sine erfaringer på en kunstnerisk måte gjennom dikt, filmvisning, vitser, motivasjons-taler, rørende historier, stand up komedie, foredrag og historie fortellinger.

KAJA KIERULF - Leder for RBUP ØST & NORD

KAJA KIERULF - Leder for RBUP ØST & NORD Arrangementet som handlet om hvordan vi kan bidra til å bekjempe rasisme og diskriminering ved å bruke kulturelle midler som underholdning, musikk, historiefortelling, standupkomedie og filmvisning. Arrangementet var et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør og Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid (RKF).

KAMZY GUNARATNAM - Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av justiskomiteen-Arbeid med antirasisme i dagens samfunn.

Minoritetspersp

Prosjektet var støttet av BUFDIR. 

kontakt oss

Send oss gjerne epost For eventuelle henvendelser eller spørsmål