ÅRSRAPPORT 2019

ÅRSMELDING RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID

Stiftelsen Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid – RKF  er en ideell  organisasjon som er dannet av profesjonelle og høyt utdannede personer med  innvandrerbakgrunn som har mange års erfaring i helsefremmende og forebyggende  arbeid rettet mot innvandrermiljøer. 

Formålet med stiftelsen er å bidra til en vellykket integrering av innvandrere i det norske  samfunnet gjennom kultursensitivt og tilpasset forebyggende arbeid på grasrot, først og  fremst med temaer relatert til helse, barnevern og utdanning.

ORGANISASJONEN SKAL OPPNÅ DETTE FORMÅLET GJENNOM:

 • Å planlegge og gjennomføre kultursensitiv og tilpasset helsefremmende og  forebyggende arbeid rettet mot minoritetsmiljøer i Norge ved å mobilisere ressurssterke  innvandrere, innvandrerorganisasjoner og trossamfunn. Hovedarbeidsområder er:

  o  Stigma og tabu knyttet til psykiske helse/ funksjonshemming
  o  Barneoppdragelse og forebygging av oppdragervold 

  o  Forebyggendearbeid mot kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og negativ  sosialkontroll 
  o  Vold i nære relasjoner og kvinnehelse 
  o  Fremme bruk av barnehage og forebygging av skolefrafall på videregående skole o Helsekompetanse

Drive dialogarbeid i innvandrermiljøer om temaer som opptar dem, for eksempel barnevern og barneoppdragelse, likestilling, familievern og konfliktløsning, skole-hjem samarbeid, reduksjon av frafall på videregåendeskole osv.

Skape en plattform for utvikling av ulike metoder og modeller for å drive helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid på grasrotnivå med ulike sårbare grupper blant annet asylsøkere og flyktninger.

Samarbeide med andre organisasjoner lokalt og internasjonalt som arbeider for sosial rettferdighet, avskaffelse av vold i nære relasjoner, fattigdom, radikalisering, religiøs ekstremisme og marginalisering.

Skape en trygg arena og plattform hvor utsatte og sårbare flyktninger og innvandrere synliggjør sine psykososiale problemer, utfordringer og ressurser til politikere, fagfolk, media og andre organisasjoner slik at deres stemme blir hørt og få oppmerksomhet.

Samarbeide med innvandrermiljøer om helserelaterte temaer for eksempel bekjempelse av stigma og tabu knyttet til psykiske plager/lidelser, seksuell helse og helseskadelige tradisjoner.

Skaffe nye og relevant kunnskap når det trengs basert på egne forskningsprosjekter i tett samarbeid med innvandrer miljøer.

Utvikle kultursensitive metoder som fører til holdningsendring via tilpassede kommunikasjonsstrategier og informasjonsformidling om lover og regler, rettigheter og plikter man har i Norge. Stiftelsen skal bruke blant annet minoritetsradioer, TV stasjoner og annet sosiale media i forebyggende arbeidet for å nå flest mulig i innvandrermiljøer.

kontakt oss

Send oss gjerne epost For eventuelle henvendelser eller spørsmål