ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSMELDING RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID

Stiftelsen Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid – RKF er ideell organisasjon som er profesjonelle og høy utdannede personer med innvandrerbakgrunn som har mange års erfaring i helsefremmende og forebyggende arbeid i ulike innvandrermiljøer. De profesjonelle som har dannet stiftelsen har ulike profesjonsbakgrunn Styreleder er sosionom med master i helse fremmende og forebyggendearbeid, En barnevernspedagog med spesiell sakkyndigkompetanse i flerkulturelt barnevern og master i internasjonal sosialt arbeid, en psykologspesialist med lang erfaring i miljøterapeutisk arbeid og en legespesialist som driver forskning om kvinnehelse og kjønnslemlestelse. 

Stiftelsen er registrert i enhetsregister og frivillighetsregister i desember 2018 men styremedlemmene som har dannet stiftelsen har jobbet med utvikling av organisasjonen, lage nettside og dannet partnerskap
med mange andre organisasjoner siden februar 2018. Formålet med stiftelsen er å bidra til en vellykket integrering av innvandrere i det norske samfunnet.

Gjennom kultursensitivt og tilpasset forebyggende arbeid på grasrot, først og fremst med temaer relatert til helse, barnevern og utdanning.

Årsmelding_introbilde

ORGANISASJONEN SKAL OPPNÅ DETTE FORMÅLET GJENNOM:

 • Å planlegge og gjennomføre kultursensitiv og tilpasset helsefremmende og  forebyggende arbeid rettet mot minoritetsmiljøer i Norge ved å mobilisere ressurssterke  innvandrere, innvandrerorganisasjoner og trossamfunn. Hovedarbeidsområder er:

  o  Stigma og tabu knyttet til psykiske helse/ funksjonshemming
  o  Barneoppdragelse og forebygging av oppdragervold 

  o  Forebyggendearbeid mot kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og negativ  sosialkontroll 
  o  Vold i nære relasjoner og kvinnehelse 
  o  Fremme bruk av barnehage og forebygging av skolefrafall på videregående skole o Helsekompetanse

I LØPET AV 2018 HAR STIFTELSEN GJENNOMFØRT FØLGENDE AKTIVITETER:

Holdte ca. 10 styremøter fra februar til desember for å utdype innhold i organisasjonens formål og lage strategi som gjør organisasjonen i stand til å gjennomføre flere prosjekter på område der innvandrere opplever store utfordringer

 • RKF har gjort et kartleggingsarbeid om kompetansebehov som ligger i innvandrermiljøer ut fra hva innvandrere selv opplever som store utfordringer.
 • Styreleder Leoul Mekonen (det nye navnet er Ezana Ayenew) har gjort kartlegging av utfordringer både voksne og ungdommer opplever i forhold til integrering og familieliv. Kartleggingen gjøres i samarbeid med trossamfunn, minoritetsrådgiver ved videregåendeskole og nyankomne innvandrere som deltar i introduksjonsprogrammet.  – Kartleggingen har skjedd både muntlig og skriftlig: Ut fra kartleggingen har RKF fått innsikt i at en stor andel av innvandrere sliter med barneoppdragelse. De har et stort ønske om å få veiledning og tips om hvordan de kan bli dyktige foreldre i det nye landet der de opplever loven og systemet er vanskelig å forstå. Mange foreldre ønsker kunnskap om hvordan de kan støtte deres barns skolegang siden de ikke har peiling om det norske skolesystem og hvordan det fungerer og hvilke roller de har for barnets skolegang. Mange innvandrere har besvart at de er forvirret om motstridende informasjon de får fra ulike kilder om barnevern og grensesettingspraksis overfor sine barn
 • Styreleder Leoul Mekonen og nesteleder Netsanet Assafa holdte tre i oktober og november 2018 dialogseminarer på kirke der 120 voksne har deltatt. Tema var hva er en god barneoppdragelse i Norge kontra i hjemlandet? Hva skal til for at barn skal lykkes på skole? Oppdragervold og ikke–voldelig grensesetting og konfliktløsnings strategier og vold i familien og dets negative konsekvenser på barn og kvinnehelse
 • Leoul Mekonen (Ezana Ayenew) sitter i fagråd som opprettes av NAKMI I Folkehelseinstitutt. Stiftelsen er representert i Nettverk for Innvandrerhelse i Frivillig Sektor. 4. RKF styremedlemmer har møtte med flere aktuelle samarbeidspartnere som jobber i forebyggende arbeid for eksempel: organisasjonen Tverrkulturell helse Info (THI), IHSG Internasjonal helse- og sosial gruppe, Organisasjonen INFO123, PAWA- Pan African Womens Association, Center for African Mental Health Promotion- CAMPCOM;
  Introduksjonsprogram i Asker kommune, Sande- Holmestrand kommune og Ullensaker Kommune. RKF har diskutert muligheten til samarbeid i 2019. 5. Deltakelse på nasjonale og regionale konferanser og introdusere stiftelsen RKF og hvorfor kulturkompetanse og kultursensitivitet er viktig for frivilligorganisasjoner og ildsjeler som jobber med innvandrerbefolkningen.
 •  

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2019

Kartlegging av kunnskapsbehov om temaer relatert til barneoppdragelse og familieliv særlig blant afrikanske og arabisktalende innvandrere. Søke tilskuddsmidler for forebyggende prosjekter i forhold til psykiske helse og utsatte ungdommer med minoritetsbakgrunn Rekruttering av ressurspersoner og ildsjeler med innvandrerbakgrunn som kan bistå stiftelsens arbeid i forebyggende virksomhet i ulike kommuner; i Bergen, Trondheim, Kristiansand, Asker og i Tromsø. Å holde minst 8 dialogseminarer med ulike innvandrergrupper om psykiske helse, bruk av rusmidler og å motvirke identitetskrise blant barn og ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn. Lage og gjennomføre sertifiseringskurs for ansatte i frivilligorganisasjoner og ildsjeler med innvandrerbakgrunn om kultursensitivt forebyggendearbeid. Gi økt kunnskap om kultursensitivitet og kulturkompetanse til frivillige aktører som ønsker å arbeide effektivt med flyktninger og innvandrere. Bruk av minoritets radio og media (Somalisk, urdu, Kurdisk og arabisk) i Norge særlig i forhold til negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Styreleder
Leoul Mekonen (navn på folkeregister Ezana Ayenew) er sosionom (HiO) og har en mastergrad i helsefremmende og forebyggende arbeid fra Høgskolen i Gjøvik. Leoul har kompetanse innen
etniske minoriteter, fattigdom, psykososialt arbeid med asylsøkere og flyktninger. I tillegg til å være styreleder i RKF er han studieleder i RBUP og timelærer ved flere høgskoler i Norge, hvor han underviser i temaer som angår: etnisitet i barnevern, interkulturell kommunikasjon og bruk av tolk og vold i nære relasjoner. Leoul har diverse erfaring i arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn. Leoul jobber i Seksjon for tjenestestøtte og kurs og er særlig opptatt av kompetanseheving i kulturkompetanse og kultursensitivitet i helse- og sosialt arbeid med innvandrere og flyktninger.
Nestleder
Netsanet Assefa (Nestleder) har bachelor i flerkulturelt Barnevern (HiT) og master i sosial og velferdspolitikk (HiO). I tillegg til å være nestleder er Netsanet Sertifisert Circle of Security (COS) veileder, og jobber hovedsakelig som fagkonsulent, familieveileder og tilsynsfører på oppdrag fra barnevernstjenesten. I tillegg jobber Netsanet som sakkyndig med spesiell kompentanse i kulturell oppdragelsesformer.
Styremedlem
Ziyada, Mai Mahgoul (Styremedlem) har to mastergrader i folkehelse (UiO), og er Phd kandidat ved Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Mai har mer enn 10 års erfaring med forskning innen folkehelse, og har jobbet med flere forskningsprosjekter med fokus på helse, stigma, kvinnelig omskjæring.
Styremedlem
Asmeret G. Weldesilassie (Styremedlem) har mastergrad i psykologi (UiB), og noe bakgrunn i jus. Har mer enn 10 års erfaring med arbeid innen helse, psykiske lidelser og stigma. I tillegg til å være styremedlem i RKF, er Asmeret med på å bygge startupsselskapet Vipicash.

Styreleder
Navn Rådet For Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid (Rkf).
Organisasjonsnr. 921666284 
Kontaktperson: Leoul Mekonen (Ezana Ayenew)
mobil: 47-97585703

kontakt oss

Send oss gjerne epost For eventuelle henvendelser eller spørsmål